Saopštenje za medije OO PDP-a Kostajnica

0
611

Juče, 28.11.2017. godine je održan radni sastanak na kome su prisustvovali pred. SO-e Kostajnica, gosp. Nikola Janjetović i pred. Kluba odbornika PDP-a Željko Čekić. Sastanak je održan na zahtjev pred. Kluba odbornika PDP-a. Čekić je podsjetio gosp. Janjetovića da su zadnji sastanak održali 10.05.2017. godine, na kome je istaknuto pet gorućih problema, od kojih je samo jedan uvršten na sjednicu SO-e.

To je bio predlog kluba PDP-a o dodatnim uštedama u budžetu tj. smanjenje funkcionerskih plata. Nažalost, i to je bila samo predstava, jer su svi osim PDP-a glasali protiv ove odluke, tako da su naši funkcioneri jedni od rijetkih u RS koji ne daju dirati u svoja primanja.

Zatim je podsjetio predsjednika da ni nakon dvije godine Načelnik ne odgovara na odbornička pitanja, iako je ministrica Lejla Rešić 15.08.2017. upozorila načelnika i predsjednika SO-e da im je to zakonska obaveza. Nakon ovog dopisa i zahtjeva MEG projekta da se uvedu sankcije onima koji ne odgovaraju na odbornička pitanja, klub odbornika PDP-a je 23.10.2017. godine dostavio niz pitanja sekretaru SO-e i Opštinskoj upravi.

Sekretar SO-e je 25.10.2017. godine dostavio dopis Klubu odbornika PDP-a u kome odgovornost za dostavljanje odgovora prebacuje na opštinskog portparola od koga do danas nismo dobili nikakav odgovor, a prošli su svi zakonski rokovi. Predsjednik SO-e, gosp. Janjetović se složio sa Čekićem da ovakvo ponašanje nije ispravno, ali je istakao da je upozoravao načelnika u nekoliko navrata, nažalost bez rezultata.

Na kraju razgovora Čekić je predložio gosp. Janjetoviću da na sledećoj sjednici predloži dve tačke dnevnog reda:

1. Program zaustavljanja odlaska mladih ljudi iz Kostajnice sa predviđenim sredstvima u budžetu za ostvarivanje mjera koje će se definisati u programu. – U sklopu ove tačke zadužiti kolegij SO-e da obavi razgovor sa privrednicima koji funkcionišu na prostoru naše Opštine i da usaglase zajedničke mjere koje bi za cilj imale veće zapošljavanje mladih ljudi, bolje radne uslove i veće zarade.

2. Odluka o kontrolnom popisu stanovništva u svrhu preciznog utvrđivanja broja stanovnika koji su napustili našu Opštinu. Cilj ove odluke je da se što preciznije sagledaju razmjeri odlaska radno sposobnog stanovništva i redefiniše Strategija razvoja naše Opštine jer su ljudski resursi najveće bogatstvo jedne zajednice.

Predsjednik SO-e, gosp. Janjetović je rekao da će pokušati da učini sve što je u njegovoj moći.