Demografija

Prema dostupnim statističkim podacima na području opštine Kostajnica 1991. godine živjelo je 6.218 stanovnika Prema sadašnjim procjenama, na području Opštine živi oko 7.800 stanovnika. Opštinu čini 12 naseljenih mjesta (uključujući Kostajnicu) sa 1.800 domaćinstava. Iako je najveći dio opštine ruralno područje, najveći broj stanovnika živi u Kostajnici, koja je administrativni centar opštine. U periodu od 1991. godine do danas prisutna je stalna tendencija smanjivanja ukupne populacije seoskog stanovništva na prostoru Opštine, a povećanje broja stanovnika u samom gradu.

Starosna struktura stanovništva nije zadovoljavajuća, 63% stanovništva je starosti između 15-64 godine, 8% stanovnika ima preko 64 godine, 29% stanovnika je starosti do 14 godina, ali je taj procenat u konstantnom blagom padu!

Ključna demografska karakteristika je tendencija negativnog prirodnog priraštaja, vjerovatno uzrokovana siromaštvom, neriješenim egzistencijalnim pitanjima raseljenog stanovništva i starosnom strukturom stanovništva. U periodu od 2005. godine broj novorođenih je rastao da bi u 2008. godini zabilježili pad novorođene djece. Od tada, broj novorođenih je stalno značajno manji od broja umrlih. U 2008. godini umrlo je 69 stanovnika a rođeno samo 30. Takođe je uočljivo stalno lagano smanjenje djece upisane u prvi razred osnovnih škola.

Druga ključna demografska karakteristika je migracija stanovništva. Najveći priliv stanovništva opština Kostajnica je zabilježila neposredno nakon rata, kada se u Kostajnici stalno naselio veliki broj izbjeglica iz Republike Hrvatske. Procjene su da se taj broj kreće oko 1.000 – 1.500 stanovnika. U 2007. godini broj lica koja su se odselila sa područja opštine bio je veći od onih koja su se doselila, dok je taj broj u 2008. godini jednak.

Iako ima veoma povoljan geografski polažaj u odnosu na vitalne saobraćajnice (autoput Zagreb-Beograd, Gradiška-Banja Luka) i privredne centre (Zagreb, Banja Luka), granični prelaz prema Republici Hrvatskoj, prirodna bogatstva (šume, plodno obradivo zemljište, kesten, minerale) i čistu nezagađenu okolinu, možemo reći da opština Kostajnica nije u potunosti iskoristila ove prednosti. Iako je broj stanovnika u Opštini povećan u odnosu na 1991. godinu, nepovoljna starosna struktura, negativan prirodni priraštaj, stalne migracije stanovništva u opštinu i van nje, kao i migracije stanovništva na relaciji seosko područje-grad, dovode do odliva i smanjenja radno aktivnog stanovništva.

Sve ovo za opštinu Kostajnica predstavlja važan strateški izazov: iskoristiti geografski položaj opštine i prirodni ambijent, zdravu i ekološki čistu sredinu kao prednost, da bi se stvorila sredina ugodna i privlačna za život, posebno mladih obrazovanih ljudi, te preduzeti i druge odgovarajuće mjere koje će biti usmjerene na sprečavanje odliva, a povećanje priliva stanovništva, posebno radno aktivnog kao i mjere za povećanje nataliteta.