Poljoprivreda

Na području opštine ima 4.099 hektara obradivog zemljišta od čega 71,3% oranice, 12% livade, 1,2% voćnjaci (prikazano grafikonom). Sve poljoprivredne površine koje su obrađene, kompletan stočni fond i poljoprivredna mehanizacija na području opštine Kostajnica se nalaze u vlasništvu individualnih poljoprivrednih proizvođača. Poljoprivrednu prozvodnju uslovljava usitnjenost poljoprivrednih posjeda sa veličinom od oko 3,5 hektara i tradicionalni načini ratarske i stočarske proizvodnje.

žŽetva, pššenica, kombajn, poljoprivreda
ž

Poljoprivrednom proizvodnjom, kao osnovnim ili dopunskim zanimanjem bavi se značajan broj stanovništva na području opštine Kostajnica (oko 40%) oko 750 gazdinstava. Registracijom poljoprivrednih gazdinstava, koja je počela 2007. godine, do sada je obuhvaćeno 391 gazdinstvo (oko 1.200 članova), što je 28,51% od ukupnog broja gazdinstava.

Stanje u oblasti poljoprivredne proizvodnje u periodu 2005-2009. obilježilo je uvođenje novih kultura i načina proizvodnje u poljoprivredi, naročito u oblasti povrtlarstva i voćarstva. U povrtlarstvu su povećane površine u organizovanoj proizvodnji paprike, krastavca i luka na otvorenim površinama i plastenicima. U voćarskoj proizvodnji u zadnjih deset godina kontinuirano se podižu voćnjaci u sistemu plantažnog uzgoja, naročito jabuke, podignuto je oko 16 hektara voćnih zasada sa oko 31.000 stabala. Stanje stočnog fonda na dan 31.12.2009. godine je 850 goveda, 1.100 ovaca, 2.500 svinja, 25 konja, peradi, 50 koza i 1.700 košnica pčela.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stanje poljoprivredne mehanizacije zadovoljava samo kvantitativno. Starost i raznovrsnost poljoprivrednog mašinskog parka ne zadovoljava ni približno potrebe savremene i moderne poljoprivredne proizvodnje, što znatno poskupljuje i otežava proizvodnju. Posebno je izražen problem nedostatka novih savremenih mašina kao što su: kombajni za žita, berači kukuruza, silažeri za travu i kukuruz, balirke, atonizeri, prskalice i dr. Nova naučna, tehnička i tehnološka iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji (intenzivna poljoprivredna proizvodnja) sporo dolaze na ovo područje zbog nedostatka stručnog kadra, ali i nespremnosti poljoprivrednih proizvođača da napuste tradicionalni (ekstenzivni) način poljoprivredne proizvodnje i prihvate nove metode koje pojeftinjuju i povećavaju proizvodnju. Na području opštine djeluju tri udruženja poljoprivrednih proizvođača-Udruženje farmera „Petrinja“, Udruženje pčelara „Kesten“ i Poljoprivredno udruženje „Zora“.

Na stanje u oblasti poljoprivrede značajan uticaj je imalo uvođenje sistema podsticajnih mjera od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nabavkom regresiranog vještačkog đubriva i dizel goriva, isplatom premija za različite vrste proizvodnje (mlijeko, povrće voće, priplodna stoka), pomoć prilikom kupovine poljoprivredne mehanizacije i opreme, godišnje bude obuhvaćeno više od 400 poljoprivrednika .

Sadašnja struktura privrede na području opštine Kostajnica bazirana je na preradi drveta, obradi metala i tekstilnoj industriji, u kojima je iskusna i kvalifikovana radna snaga. Analiza je takođe pokazala da je najveći broj zaposlenih u trgovini i prerađivačkoj industriji, ali je nedostatak da je najveći broj zaposlenih u nisko profitabilnim privrednim granama. Opština Kostajnica treba da iskoristi prednosti svog geostrateškog položaja i postojeće prerađivačke industrije unaprijedi uvođenjem novih tehnologija.

Jedna od glavnih pretpostavki za razvoj i unapređenje tehnologija u postojećim privrednim granama je izgradnja prestižne poslovne infrastrukture koja će u potpunosti moći da odgovori zahtjevima privrede i potrebama građana (izgradnja poslovne zone za koju je već pripremljena prostorno planska dokumentacija), ali i uspostavljanje servisa za investitore i obrazovanje stručne i kvalitetne, tržištu potrebne radne snage.

U opštini je prepoznata važnost „industrije doživljaja“ odnosno turizma, zdrave hrane, lova, ribolova, za šta u ovom čistom i ekološki zdravom području, sa raznovrsnim biljnim i životinjskim vrstama, postoje odlične pretpostavke. Stoga je jedan od strateških ciljeva, budućim generacijama sačuvati čistu i zdravu životnu sredinu, ali i unaprijediti je u smislu izgradnje odgovarajuće infrastrukture za razvoj turizma, naročito kontinuiteta u održavanju regionalnih i međunarodnih turističkih manifestacija (Dani kestena zajedno s Republikom Hrvatskom).

Iako postoje svi prirodni uslovi za razvoj poljoprivrede (čista sredina, bogata vodom, poljoprivredno zemljište pogodno za stočarstvo, povrtlarstavo, voćarstvo, vinogradarstvo, povoljni klimatski uslovi) stepenom razvoja poljoprivrede opština ne može biti zadovoljna, jer su poljoprivredna gazdinstva usitnjena, nedovoljno tehnički opremljena, poljoprivrednici nedovoljno organizovani i ne postoji dovoljno kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda. U tom smislu je strateška opredjeljenost opštine na unapređenje stanja u poljoprivredi, prevazilaženjem svih navedenih slabosti u cilju konačnog efektuiranja poljoprivredne proizvodnje, a to je proizvodnja zdrave hrane u ekološki čistoj i zdravoj sredini.